Υπόμνημα του Δήμου Περάματος προς τη Διοίκηση της ΕΣΑΛ για την αναβολή της συζήτησης με θέμα την έγκριση του νέου master plan της ΟΛΠ Α.Ε.

Υπόμνημα του Δήμου Περάματος προς τη Διοίκηση της ΕΣΑΛ για την αναβολή της συζήτησης με θέμα την έγκριση του νέου master plan της ΟΛΠ Α.Ε.

Το επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΛΠ Α.Ε, καθορίζει για τα επόμενα 35 χρόνια τους τρόπους ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει άμεση θετική ή αρνητική επίδραση στη λειτουργία της πόλης του Περάματος, στην τοπική οικονομία, καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ωστόσο, αν και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΟΛΠ Α.Ε, σύμφωνα με την οποία κάθε σχέδιο επιχειρηματικό πρέπει να τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης, η ΟΛΠ Α.Ε. παραβιάζοντας την συμβατική της αυτή υποχρέωση φέρνει νέο σχέδιο master plan με εκτεταμένες αλλαγές στην ΕΣΑΛ, χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την έγκρισή του εν κρυπτώ και παραβύστω, αναφορικά με το τι ακριβώς περιλαμβάνει.

Στο νέο master plan της ΟΛΠ Α.Ε. το οποίο δεν μας κοινοποιήθηκε -ώστε αφού ενημερωθούμε να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις- φέρονται να καθορίζονται σοβαρά ζητήματα, όπως τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα, τις επιτρεπόμενες προσχώσεις, τις χρήσης γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια του λιμένα. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι εάν το νέο master plan της ΟΛΠ ΑΕ, με τον τρόπο που επιχειρείται να κατατεθεί, υπηρετεί την ανάπτυξη και τη στόχευση της αρμονικής συμβίωσης πόλης-λιμανιού.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να περιέλθουν σε γνώση μας, να εξετασθούν από την πλευρά των επιπτώσεων για την πόλη μας και ανάλογα να καθορίσουμε την στάση μας, ώστε όπου θίγονται τα συμφέροντα της πόλης μας να παρέμβουμε για την αποτροπή της υλοποίησης τους ή την ανάλογη προσαρμογή τους.

Ο Δήμος Περάματος δεν έλαβε καμία ενημέρωση και κανένα σχέδιο για τη νέα εκδοχή του master plan, γεγονός που το θεωρούμε απαράδεκτο. Η προτεινόμενη συζήτηση-απόφαση, συνιστά μία επιλογή αιφνιδιασμού για τη δημιουργία τετελεσμένων. Εξάλλου, καμία απόφαση δεν μπορεί να πάρει η ίδια η ΕΣΑΛ, εάν προηγουμένως δεν έχει στη διάθεσή της τα αποτελέσματα μίας πραγματικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς [Παράρτημα 6.2 (β) κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης], το οποίο αναφέρει πως «το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (master plan) πρέπει […] να περιλαμβάνει την ακόλουθη ελάχιστη πληροφόρηση και να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: […] (θ), έκθεση για το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με χρήστες, κοινότητα, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές». (σελ.73-75, τεύχος Α’ του νόμου 4404/2016 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

Η συμπερίληψη στο master plan νέων επενδύσεων αλλά και άλλων σημαντικών τροποποιήσεων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό σχέδιο, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 07-03-2018, καθιστά αναγκαία τη πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης από την ΟΛΠ Α.Ε. επί του νέου σχεδίου με βάση και τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4404/2016.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την αναβολή της συνεδρίασης για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να μελετήσουμε το εν λόγω σχέδιο και να καταθέσουμε ένα κείμενο με τις δικές μας θέσεις, τις οποίες είτε θα αποδεχθεί ο ΟΛΠ Α.Ε. και θα τις ενσωματώσει στο σχέδιο master plan, είτε θα τις απορρίψει καταθέτοντας όμως αιτιολογημένη πρόταση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένας πραγματικός παραγωγικός διάλογος που θα λαμβάνει υπόψιν του τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των παραλιμένιων Δήμων, οι οποίες προκύπτουν από τα νέα δεδομένα που θέτει αυτό το νέο επενδυτικό σχέδιο.
Δεν θα συναινέσουμε σε καμία διαδικασία αποκλεισμού μας που εκ προοιμίου αποδεικνύει πως όσα πρόκειται να υλοποιηθούν είναι πιθανό να επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες στην πόλη μας.

Επιφυλασσόμενοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε ένδικο μέσο, καλούμε την Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων να διασφαλίσει την τήρηση των δεσμευτικών όρων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη σύμβαση παραχώρησης, για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λαγουδάκης

Posted in Uncategorized, Δήμος.